• Vaša ponuda cijena je prazna

GDPR

Prema Zakonu br. 18/2018 Zb. o zaštiti osobnih podataka i izmjenama određenih zakona te u skladu s Uredbom EP-a i R (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, stavlja van snage Direktiva 95/46 / EC (Opća uredba o zaštiti podataka) Zaštita osobnih podataka u voditelju obrade Od 25.5.2018. svi osobni podaci obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, stavljajući izvan snage Direktivu 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti podataka - u daljnjem tekstu "Uredba").

 

 

Podaci o operateru

 

Identifikacijski podaci operatera:

 

 

 

Naziv tvrtke: ADRIATIK STONE a.s.

Sjedište: Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky

ID: 46 915 460

Steuernummer: 2023660166

PDV broj: SK2023660166

Registriran u: Trgovački registar Okružnog suda u Nitri

Odjeljak: Sa

Uložak br.: 10462 / N

U ime kojeg nastupa: Feriz Mazreku

 

 

Koja je politika privatnosti?

 

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni na siguran način, u skladu sa sigurnosnom politikom ADRIATIK STONE a.s. za vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe obrade. Samo će operater imati pristup vašim osobnim podacima; osobe koje je voditelj obrade ovlastio za obradu osobnih podataka; imenovani posrednici koji obrađuju osobne podatke na temelju uputa voditelja obrade, u ime voditelja obrade i u skladu sa sigurnosnom politikom voditelja obrade i subjekata kojima je voditelj obrade po zakonu obvezan dati osobne podatke. Vaši osobni podaci bit će sigurnosno kopirani u skladu s pravilima čuvanja operatera. Ako su vaši osobni podaci sigurnosno kopirani u sigurnosna spremišta, ti će podaci biti izbrisani u skladu s pojedinačnim pravilima sigurnosne kopije. Podaci pohranjeni u spremištima sigurnosne kopije koriste se za navigaciju sigurnosnih incidenata, posebno kršenja podataka zbog sigurnosnog incidenta.

 

 

 

Koja su vaša prava kao nositelja podataka?

 

Pravo zahtijevati pristup osobnim podacima koji se odnose na voditelja obrade:

 

Ispitanik ima pravo dobiti potvrdu od voditelja obrade o tome obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose i, ako je tako, imati pristup takvim osobnim podacima i sljedećim informacijama:

 

svrhe obrade;

kategorije osobnih podataka o kojima se radi;

primatelji ili kategorije primatelja kojima su dostavljeni ili će biti dostavljeni osobni podaci, posebno primatelji u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;

ako je moguće, očekivano razdoblje čuvanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije za njegovo određivanje;

postojanje prava da se od voditelja obrade zahtijeva da ispravi ili izbriše ili ograniči obradu osobnih podataka koji se odnose na nositelja podataka ili pravo na prigovor na takvu obradu;

pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;

ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;

postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje iz članka 22. stavka 2. 1. i 4. Uredbe te u tim slučajevima barem smislene informacije o korištenom postupku kao i značaju i očekivanim posljedicama takve obrade za ispitanika.

 

 

Kada se osobni podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, ispitanik ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim jamstvima u vezi s prijenosom u skladu s člankom 46. Uredbe.

 

Voditelj obrade dužan je dati kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Operater može naplatiti razumnu naknadu koja odgovara administrativnim troškovima za sve dodatne kopije koje zatraži dotična osoba. Ako je dotična osoba zahtjev podnijela elektroničkim putem, informacije se dostavljaju u uobičajenom elektroničkom obliku, osim ako dotična osoba nije zatražila drugi način. Pravo na dobivanje primjerka ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.`

 

 

 

Pravo na ispravak osobnih podataka:

 

Ispitanik ima pravo da voditelj obrade ispravi netočne osobne podatke koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja. S obzirom na svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, uključujući i davanje dopunske izjave.

 

 

 

Pravo na brisanje (pravo na "zaborav"):

 

Ispitanik također ima pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na voditelja obrade bez nepotrebnog odgađanja, a voditelj obrade je dužan izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen bilo koji od sljedećih razloga:

 

osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su dobiveni ili na drugi način obrađeni;

ispitanik će povući privolu na temelju koje se provodi obrada u skladu s člankom 6. stavkom 2. 1 slovo (a) ili članak 9. stavak 1. 2 slovo (a) Uredbe i, osim ako postoji druga pravna osnova za obradu;

ispitanik prigovara obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. 1. Uredbe i ne pretežu nad bilo kakvim legitimnim razlozima za obradutj. dotična osoba prigovara obradi predviđenoj u članku 21. stavku 2. 2 Pravilnika;

osobni podaci obrađeni su nezakonito;

osobni podaci moraju se izbrisati kako bi se ispunila pravna obveza prema pravu Unije ili zakonu države članice kojoj je podvrgnut voditelj obrade;

osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva u skladu s člankom 8. stavkom 1. 1. Uredbe.

Pravo na brisanje ne vrijedi ako je obrada potrebna:

 

ostvariti pravo na slobodu izražavanja i informiranja;

ispuniti zakonsku obvezu koja zahtijeva obradu prema pravu Unije ili zakonu države članice kojoj je voditelj obrade podvrgnut, ili ispuniti zadatak koji se provodi u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti dodijeljenih voditelju obrade;

na temelju javnog interesa u području javnog zdravstva u skladu s člankom 9. stavkom 2. 2 slovo (h) i (i) kao i članak 9. stavak 2. 3. Uredbe;

za potrebe arhiviranja u javnom interesu, za znanstvene ili povijesne istraživačke svrhe ili za statističke svrhe sukladno članku 89. stavku 2. 1. Uredbe, ako je vjerojatno da će gore navedeni zakon onemogućiti ili ozbiljno otežati postizanje ciljeva takve obrade, ili

dokazati, tvrditi ili braniti pravne zahtjeve.

 

 

Pravo na ograničenje obrade:

 

Ispitanik ima pravo da voditelj obrade ograniči obradu u jednom od sljedećih slučajeva:

 

ispitanik osporava točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koje omogućuje voditelju obrade da provjeri točnost osobnih podataka;

obrada je nezakonita i nositelj podataka prigovara brisanju osobnih podataka i umjesto toga poziva na ograničenje njihove uporabe;

voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ispitanik ih treba za dokazivanje, potvrđivanje ili obranu pravnih zahtjeva;

dotična osoba prigovorila je obradi prema članku 21. stavku 1. 1. Uredbe, dok se ne provjeri da legitimni razlozi na strani operatera nadmašuju legitimne razloge dotične osobe.

 

 

Ako je obrada u skladu s gore navedenim ograničena, takvi će se osobni podaci, s iznimkom zadržavanja, obrađivati ​​samo uz pristanak ispitanika ili radi utvrđivanja, potvrđivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili zaštite prava drugog fizičkog ili pravnu osobu, ili iz razloga prevladavajućeg javnog interesa ili države članice. Voditelj obrade će obavijestiti dotičnu osobu koja je dosegla ograničenje obrade u skladu s gore navedenim prije nego što se ograničenje obrade ukine.

 

 

 

Pravo na prenosivost podataka:

 

Ispitanik ima pravo dobiti osobne podatke koji se odnose na njega ili nju koje je dao voditelju obrade, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu, te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez da ih spriječi voditelj obrade kojemu su dostavljeni osobni podaci, ako: (a) se obrada temelji na privoli u skladu s člankom 6. stavkom 2.; 1 slovo (a) ili članak 9. stavak 1. 2 slovo (a) Uredbe ili u ugovoru u skladu s člankom 6. stavkom 1. 1 slovo i (b) ako se obrada provodi automatiziranim sredstvima.

 

U ostvarivanju svog prava na prenosivost podataka, ispitanik ima pravo prenositi osobne podatke izravno s jednog voditelja obrade na drugog, koliko je to tehnički moguće.

 

Pravo na prenosivost podataka ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

 

 

 

Pravo na prigovor na obradu, uključujući prigovore na profiliranje (ako ih ima):

 

Ispitanik ima pravo prigovoriti u bilo kojem trenutku, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu posebnu situaciju, na obradu osobnih podataka koji se na njega ili nju odnose, a koja se provodi u skladu s člankom 6. stavkom 2. 1 slovo (e) ili (f) Uredbe, uključujući prigovore na profiliranje na temelju tih odredbi. Voditelj obrade ne smije dalje obrađivati ​​osobne podatke osim ako ne dokaže potrebne legitimne razloge za obradu koji nadmašuju interese, prava i slobode ispitanika, ili razloge za dokazivanje, potvrđivanje ili obranu pravnih zahtjeva. Kada se osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga, ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju za potrebe takvog marketinga, uključujući profiliranje u mjeri u kojoj se odnose na takav izravni marketing. Ako se ispitanik usprotivi obradi u svrhe izravnog marketinga, osobni podaci se više ne mogu obrađivati ​​u takve svrhe.

 

 

 

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu:

 

Ne dovodeći u pitanje bilo koji drugi upravni ili sudski lijek, svaka dotična osoba ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u svojoj državi članici uobičajenog boravišta, mjesta rada ili navodnog kršenja, ako smatra da je obrada osobnih podataka: što je u suprotnosti s ovom Uredbom. Nadzorno tijelo kojem je podnesena pritužba obavještava podnositelja pritužbe o tijeku i ishodu pritužbe, uključujući mogućnost pravnog lijeka prema članku 78.kojemu se nositelj podataka obraća u opravdanim slučajevima, znači Ured za zaštitu osobnih podataka Republike Slovačke.

 

 

 

Pravo na povlačenje privole za obradu:

 

Ako je pravna osnova za obradu osobnih podataka privolu ispitanika, ispitanik ima pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade na temelju privole dane prije njegove ili njezino povlačenje. Pravo na povlačenje privole u bilo kojem trenutku, čak i prije isteka razdoblja na koje je privolu dana, dotična osoba može ostvariti na sljedeće načine:

 

e-mailom na adresu osobneudaje@aderiatikstone.com (u naslovu upišite tekst "GDPR - povlačenje privole")

slanjem pismenog zahtjeva na adresu sjedišta operatera Komárňanská cesta3, 940 02 Nové Zámky (na kuverti navesti tekst "GDPR - povlačenje privole").

 

 

Koja je svrha i pravni temelj obrade osobnih podataka? Koje su kategorije primatelja osobnih podataka? Koje je razdoblje čuvanja obrađenih osobnih podataka? Prenosi li voditelj obrade osobne podatke u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju? Sve informacije dostupne su u tablici. Prilog pod naslovom Zapisnik aktivnosti obrade operatera

 

 

 

Koristi li operater vaše osobne podatke za automatizirano individualno donošenje odluka?

 

Operater neće koristiti vaše osobne podatke za automatizirano donošenje odluka i operater neće koristiti profiliranje u odnosu na zaposlenike.

 

 

 

Koji su legitimni interesi operatera?

 

Operater je dužan razviti tzv test proporcionalnosti (usporedni test) u slučaju da kao pravni temelj želi koristiti tzv. obradu osobnih podataka. legitimni interes.

 

Legitimni interesi operatera su u smislu čl. 6 st. 1 slovo f) Propisi:

 

Zapisi klijenata

Registar dobavljača

Evidencija zaposlenika

Mrežna i informacijska sigurnost

snimanje zaposlenika kamerom § 13 st. 4 ZP

snimanje kamere

Prije obrade osobnih podataka dotičnih osoba, operater je izvršio tzv test proporcionalnosti (usporedni test) za svaki od navedenih legitimnih interesa, u kojem je ocjenjivala njegovu legitimnost, nužnost, primjerenost, proporcionalnost kao i primjenu odgovarajućih jamstava za zaštitu prava i sloboda dotičnih osoba.

 

 

 

Što ako je obrada osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza?

 

Ako je pružanje osobnih podataka zakonski/ugovorni zahtjev, vi kao dotična osoba dužni ste dati te osobne podatke. Nepružanje osobnih podataka potrebnih za sklapanje ugovora može rezultirati nesklapanjem ugovornog odnosa.

 

 

 

Kako mogu prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka?

 

U slučaju prigovora na obradu vaših osobnih podataka, imate pravo podnijeti prigovor ili pismeni zahtjev na adresu operatera ADRIATIK STONE as, Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky, ili na e-mail : osobneudaje@adriatikstone.com. Osoba zadužena za postupanje po pritužbama/zahtjevima u svezi zaštite osobnih podataka imenuje se ovlaštena osoba mail osobneudaje@adriatikstone.com.